Methode Inzicht in Taal & Rekenen
Inzicht In Taal & Rekenen
Kan ik u helpen?

Inzicht in Taal

& Rekenen

(school)

U zult zich vast hebben afgevraagd waarom de aangeboden didactiek zo uiteenlopend wordt geautomatiseerd, terwijl de lesmethode voor de gehele klas gelijk is. Het antwoord is relatief simpel: 

De lesmethode is voor iedereen gelijk!

 

Zodra uw leerling tijdens de voorbereidende taalvaardigheden geen inzicht en logica ontwikkelt, is de kans groot dat hij/ zij geen taalgevoel ontwikkelt. De gevolgen van moeizaam automatiseren kunnen uitgroeien tot een diagnose dysorthografie of dyslexie. Voor rekenen dyscalculie.

 

De grondbeginselen van het huidige spellingsysteem en daarmee ook de lesmethode op uw school, gaan er van uit dat het evident is dat alle kinderen bijna intuïtief het inzicht in taal ontwikkelen. Wanneer een leerling niet meteen het juiste taalinzicht ontwikkelt, zien we pas later dat het steeds moeilijker wordt om te volgen. Het opnieuw aanbieden van de spellingsregels zorgt er voor dat uw leerling beter met de taalmoeilijkheden om leert gaan maar in essentie dwaalt deze leerling verder af van correct automatiseren.

 

De methode Inzicht in Taal® is een succesvolle interventie gericht op de basis(taal)vaardigheden van uw leerling waardoor deze inzicht krijgt en vervolgens leert automatiseren. We spreken over een interventie omdat de huidige lesmethode gehandhaafd blijft. Uw lesmethode bevat methodische principes, opbouw, een vorm en frequentie waarmee het merendeel van uw leerlingen de einddoelen halen. De inrichting van uw lesmethode is prima echter voor sommige kinderen geeft het onvoldoende inzicht en ontstaat er geen aansluiting.

 

De focus zou beter komen te liggen op de ontbrekende basisvaardigheden (geen Visueel Virtueel Werkgeheugen) en niet het omarmen van de kenmerken van niet automatiseren. Het meest voorkomende kenmerk is fonetisch schrijven dus grijpt men vaak naar klankgerichte regels die nooit lang blijven hangen.

 

Het is wenselijk onze methode klassikaal en preventief aan te bieden voor de beste resultaten. Het begrijpen van de mentale processen van informatie opslaan, verwerken, terughalen en toepassen stimuleert en motiveert leerlingen op een zeer positieve manier. Onze interventie zorgt voor een vermindering van de werklast waardoor u als leerkracht meer tijd en mogelijkheden over houdt. 

Methode Inzicht in Taal

Rekenen start met de elementaire bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) en dienen snel en vlot te worden uitgerekend. Om dit goed te leren dient uw leerling gebruik te maken van parate kennis, gememoriseerde en geautomatiseerde kennis en het getalbegrip om de relaties tussen getallen te begrijpen. Kortom, uw leerling heeft Inzicht in Rekenen nodig! Ontbreekt het aan dit inzicht? Dan is de kans groot dat een leerling niet automatiseert en na een tijd zelfs de diagnose dyscalculie krijgt.


Het is belangrijk dat er in het basisonderwijs een goede basis in inzicht en vaardigheden word gelegd die verder worden uitgebouwd in het voortgezet onderwijs. De basis is belangrijk want daarmee krijgt uw leerling inzicht in schattend rekenen, verhoudingen en redeneren. Wanneer de leeropbrengsten niet voldoen aan het beoogde onderwijsaanbod ontstaat er een automatiseer probleem op vlak van rekenen.


Zodra uw leerling moeite heeft met rekenen, heeft het in feite moeite met ´weten´ wat de waarde is van een getal. De hersenen worden getraind om getal symbolen te koppelen aan groottes. Uw leerling oefent aanvankelijk het coderen van de betekenis van telwoorden en cijfers. Het getal zeven is een waarneembare hoeveelheid (zeven koekjes). Tegelijk hoort daar het geschreven woord zeven bij èn het cijfer 7. 


In feite leert iedere leerling tot en met tien tellen zonder enig idee te hebben wat de klanken t.o.v. elkaar inhouden. Het tellen tot en met tien lijkt meer op een versje. Door synchroon tellen te koppelen aan bv. de vingers, krijgt uw leerling inzicht in de aantallen en de positie van bv. het cijfer 2 of de tweede vinger of twee ogen op een dobbelsteen of twee eieren in een eier-doos etc.


Een getal dient een betekenis te krijgen waardoor inzicht ontstaat en logica


Het feit dat een cijfer een hoeveelheid aanduid of een positie in rangorde, is een eerste stap die de meeste leerlingen snel doorhebben. Echter, de volgende stap om het getalbegrip naar een next level te brengen en de rekenopdracht vanaf papier naar ´in gedachten´ te krijgen, is niet evident.


Wanneer u een leerling vraagt om de snoepjes op tafel te tellen, zal uw leerling synchroon de snoepjes optellen. Men wijst een snoepje aan en telt één, tweede snoepje twéé etc. Stel er liggen vier snoepjes op tafel dan is het na een tijdje de bedoeling middels herkenning dat het aantal snoepjes vier is, zonder te tellen. Deze herkenning van het aantal snoepjes in een oogopslag is een vorm van automatiseren! Uw leerling dirigeert de geleerde instructie naar de achtergrond en maakt gebruik van het Visueel Virtueel Werkgeheugen en herkent direct het aantal. Inzicht in het juiste werkgeheugen is de sleutel tot succes. In de literatuur noemt men het soms ´centrale executieve functies´ of ´mentale organisatievermogen´.

In welk oogopslag rekent u het prettigst?


( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 )

  of

    ( 1 + 1 + 1 )  +  ( 1 + 1 + 1 )  +  ( 1 + 1 + 1 )


Op school volgt uw leerling een rekenmethode. Wanneer deze instructie niet aansluit bij zijn/ haar manier van leren ontstaat een probleem! Uw leerling gaat niet automatiseren en na verloop van tijd gaat de methode die geen antwoord heeft op het stagneren, geen aansluiting meer bieden. Een teleurstellende stap is vaak dispenserende en compenserende maatregelen aanreiken.


Het is wenselijk onze methode klassikaal en preventief aan te bieden voor de beste resultaten; geen rekenproblemen! Het begrijpen van de mentale processen zorgt voor logica en stimuleert en motiveert leerlingen op een zeer positieve manier. Onze interventie zorgt voor een vermindering van de werklast waardoor u als leerkracht meer tijd en mogelijkheden over houdt. 

 

 

Preventie & Begeleiding

Methode Inzicht in Rekenen

Als leerkracht in de derde kleuterklas, eerste- of tweede leerjaar, kan u het verschil maken op vlak van preventie! Door onze methode klassikaal toe te passen zorgt u als leerkracht ervoor dat uw leerlingen de lesstof snel begrijpen en goed leren automatiseren. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw leerling maximaal gaat functioneren naar zijn/ haar intelligentie. Hierdoor verkleint u de kans op uitval! 


De praktijk leert ons wanneer een leerling een moeilijke start maakt dat er logischerwijs in samenspraak met de zorgcoördinator, eerst de lesstof nogmaals wordt aangeboden. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende zijn vruchten afwerpt stapt men over naar bijvoorbeeld een logopedist. De aangeboden remediërende hulp bestaat dan uit een neuro-linguïstische- en ortho-didactische begeleiding. Inmiddels kunt u de conclusie trekken dat het automatiseren niet volgens plan verloopt en komt het er op neer dat de resultaten afhangen van hoe goed uw leerling de regels en trucjes toepast. Aanvankelijk reageren sommige leerlingen best goed op de compenserende en dispenserende maatregelen. Echter ziet u bij deze aanpak regelmatig een terugval na een vakantieperiode. Wacht niet langer af zodra u weet dat uw leerling niet automatiseert.


Ondanks een achterstand op vlak van taal en/ of rekenen is het nooit te laat om in te grijpen. Een hardnekkig probleem en bijhorende achterstand op school wil niet zeggen dat er niets meer aan te doen is. Integendeel, wanneer u als leerkracht actief onze modules doorloopt kan een achterstand met grote sprongen worden ingehaald. We starten bij de basisvaardigheden en maken sprongsgewijs vooruitgang. Sleutelwoorden voor dit succes zijn; bereidheid en bereikbaarheid. In feite is iedereen ´klaar´ en wordt een achterstand ingehaald zodra uw leerling zelf de nieuwe manier van nadenken toepast.      

Een leesprobleem kan ontstaan wanneer uw leerling taal niet automatiseert en/ of een moeizame samenwerking tussen beide ogen heeft. Wanneer uw leerling het schrijven automatiseert gaat men bijna vanzelfsprekend woorden herkennen en deze benoemen. Deze fase van automatiseren is essentieel om niet radend te gaan lezen. Zonder taal te automatiseren blijft uw leerling de woorden hakkend-en-plakkend lezen waardoor de achterstand in het lezen toeneemt. Het begrijpend lezen ontwikkelen is dan ook niet evident.


Lezen is woorden herkennen op vorm,
niet op de klank!


Sommige leerlingen ondervinden tijdens het lezen dansende letters of een onstabiel beeld. Ze gebruiken dan hun vinger onder de regel of een leesliniaal ter ondersteuning. Zonder de regel te ondersteunen kunnen ze een zin te hoog of te laag lezen. Deze kenmerken kunnen zich openbaren wanneer de samenwerking tussen beide ogen niet voldoende is. Het komt regelmatig voor dat het te veel moeite kost om goed te blijven focussen waardoor klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, inslaap problemen, wazig zicht etc.  Met name langdurig focussen op dichtbij kan klachten veroorzaken. Logischerwijs is hierdoor de concentratieboog korter. Het is voor uw leerling niet evident om zichzelf continu tot een uiterste te pushen. Vaak gaat daardoor het leestempo na een halve bladzijde achteruit.


De oogarts zorgt voor het opsporen van pathologische aandoeningen en schrijft brillenglazen voor zodat uw leerling scherp ziet. Het CLB-visusonderzoek is een goed vangnet met (medische)functie om oogproblemen zoals luie ogen en ziektebeelden op te sporen. Wij distantiëren ons van medische adviezen en maken alleen een bril wanneer de samenwerking tussen beide moeizaam verloopt. Het komt regelmatig voor dat de oogarts geen bijzonderheden vindt en dus ook geen bril nodig acht. Dit klopt wanneer men onderzoekt hoeveel letters uw leerling op afstand kan lezen en of dit scherper gaat met een brillenglas. Er wordt door de oogarts of orthoptist wel gekeken naar de samenwerking tussen beide ogen, maar de moeite dat het voor een leerling kost om tot dit goede resultaat te komen, blijft achterwegen. Vaak staat het lichaam onder hoge spanning om het binoculaire zien te controleren.


Uw leerling ziet alles scherp maar het kost veel moeite, dit kan anders


Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt ook de samenwerking tussen beide ogen en lost klachten zoals dansende letters, hoofdpijn en leesklachten op door middel van onze bril. Concreet ziet uw leerling scherp. Het resultaat is goed maar het kost te veel moeite om tot dat goede resultaat te komen. Het lichaam kan hierdoor overbelast raken. Een bril kan natuurlijk nooit een automatiseringsprobleem oplossen. Daar is taal- en/ of rekenbegeleiding voor nodig.

 

 

Leesproblemen en hoofdpijn

Veel ouders benaderen ons met de vraag of wij hun kind kunnen helpen. Het merendeel zit dan al in het derde leerjaar of hoger. Veel ouders zeggen;


“De school denkt wel mee, maar krijgt geen grip op mijn kind

en verwijst weer door naar logopedie.”


Het zorgtraject op school is redelijk voorspelbaar. Dit heeft voordelen betreft verwachtingen en tegelijk zorgt deze visie voor uitstel in efficiënt handelen en dat is een gemiste kans.


Wanneer ouders uit eigen initiatief de methode Inzicht in Taal & Rekenen® volgen, merken we op dat het soms lastig is om de brug naar school te maken. De modules die de ouders stap-voor-stap met hun kind thuis doorlopen,  zorgen voor inzicht, vertrouwen en uiteindelijk automatiseren. De integratie van deze nieuwe geautomatiseerde inzichten converteren naar school, is velen malen beter wanneer de leerkracht onze methode volledig begrijpt en op de hoogte is. Het inhalen van de achterstand gaat dan nog sneller omdat de stimulans gelijkgestemd is!


Als school kunt u er voor kiezen onze methode zowel preventief als intensief te implementeren naast uw huidige lesmethode. Uw onderwijsaanbod is voor de meeste leerlingen uitstekend echter blijft ongeveer 15% van de leerlingen moeite houden met het leren van de essentie; automatiseren. Zodra uw leerling de didactiek niet intuïtief automatiseert voorziet uw huidige lesmethode geen adequate focus op het automatiseren zelf maar in het opnieuw aanbieden van de lesstof al dan niet ondersteund met spellingsregels. Juist omdat automatiseren niet direct iets met intelligentie heeft te maken, gaan de kinderen slim over op het onthouden van de spellingsregels waardoor het basisdenkpatroon om te automatiseren ontbreekt. Enige tijd later in het leerproces blijkt dan ineens dat de achterstand toch te groot is. 


Wacht niet totdat het overduidelijk is dat uw leerling niet automatiseert

Samenwerking school

De methode Inzicht in Taal & Rekenen® bestaat uit verschillende werkboeken die zowel individueel als klassikaal zijn in te zetten. De volledige methode kan tijdens een workshop worden aangeleerd waarna u als leerkracht een certificaat ontvangt. Tijdens deze eendaagse bijscholing leert u onze hypothese van a tot z kennen. Na het bijwonen van de workshop kunt u als leerkracht leerlingen preventief en begeleidend helpen. 


Om preventief op school aan de slag te gaan dienen leerkrachten uit derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar onze hypothese gezamenlijk toe te passen. Pas wanneer deze drie onderwijsjaren op elkaar zijn afgestemd ontstaat een leeromgeving waarin iedere leerling leert automatiseren. Wanneer uw school kiest voor onze interventie komen wij graag op school de bijscholing/ workshop geven. Goede nazorg is inbegrepen bij dit pakket! 

Toepassen methode

- Workshop leerkracht     : € 100 (per individu)
- Workshop op school      : € 500 (schoolteam)


- Werkboek 1: Methode Inzicht in Taal en Rekenen -Letters-   :  € 25,-
- Werkboek 2: Methode Inzicht in Taal en Rekenen -Schrijven en Lezen-   :  € 25,-
- Werkboek 3: Methode Inzicht in Taal en Rekenen -Rekenen en Tafels-   :  € 25,-

- Werkboek 4: Methode Inzicht in Taal en Rekenen -Klokkijken-   :  € 25,-Neem contact op en vraag een offerte aan zodra u meerdere werkboeken gaat bestellen.

Kosten

Informatiepakket bestellen

Vul hieronder volledig uw gegevens in. Enkel een volledig door u ingevulde aanvraagformulier wordt behandeld. Na het ontvangen van de aanvraag sturen wij u kosteloos binnen anderhalve week het informatiepakket toe.